Algemene voorwaarden

Lees onderstaande gerust even door

Algemene Voorwaarden

 • Bij het bezoeken van deze website verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Door aan activiteiten deel te nemen verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Tijdens evenementen kunnen er door bestuursleden en vrijwilligers foto’s worden gemaakt. Indien u niet op de foto wenst te komen geeft u dit meteen aan. Foto’s kunnen zonder toestemming geplaats worden op alle beschikbare mediums.
 • Een hoop activiteiten die de Stichting Zomerspektakel Maasdijk organiseert zijn kosteloos.
 • Er kunnen activiteiten zijn waarbij aan u deelname kosten worden gevraagd.
 • U kunt meedoen met activiteiten, hierbij gaat u akkoord met de spelregels.
 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Na deze termijn ontvangt u een herinnering voor het verschuldigde bedrag.
 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk behoudt het recht om onbetaalde facturen die niet binnen de gestelde periode uit handen te geven aan haar incassobureau.
 • Alle extra kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform art 6:96 BW voor rekening van de schuldenaar.
 • Overige Algemene Voorwaarden zijn niet geldig ook als zij in strijd zijn met deze
 • Algemene voorwaarden van externe partijen worden bij voorbaat uitgesloten mits schriftelijk de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.
 • Communicatie geschiedt via telefoon, email, website, app, programmaboekje.
 • Alleen schriftelijke bevestigingen zijn geldig.
 • Het is niemand toegestaan om inhoud van deze website te verspreiden op andere openbare websites
  of social media.
 • Verspreiden geschied op nadrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Zomerspektakel Maasdijk.
 • Wanneer geconstateerd wordt, dat iemand toch zonder toestemming de inhoud negatief verspreid, wordt deze persoon verzocht om dit binnen 24 uur te verwijderen.
 • Geeft de persoon hier geen gehoor aan, dan zal de Stichting Zomerspektakel Maasdijk aangifte doen inzake art. 261 & 262 WVS en een dwangsom eisen van € 150,00 per dag.
 • Wanneer u bestuursleden persoonlijk beledigd is het betreffende bestuurslid gerechtigd om aangifte tegen u te doen inzake art. 266 WVS.
Wilt u een klacht indienen?

Klachten

 • Klachten dienen binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk aan het bestuur te worden kenbaar gemaakt, indien dit niet binnen de voorgeschreven richtlijn voldoet wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.
 • Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer van de klager. De aard van de klacht en eventueel de persoon.
 • De hinder of overlast die u hierdoor heeft ervaren.
 • Het bestuur zal uw klacht binnen 8 weken behandelen.
 • De uitspraak van het bestuur is bindend, u kan hier niet tegen in verzet.
 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk hanteert bij opdrachten waar zij externe partners nodig heeft een overeenkomst. Deze overeenkomst dient getekend bij ons in het bezit te zijn om de opdracht te bevestigen.
 • Op alle activiteiten en externe opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  Andere Algemene Voorwaarden zijn niet geldig wanneer deze in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.
 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk is niet draagkrachtig voor schade die voortvloeit door omstandigheden van buitenaf, door derden of voor meerkosten.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment zonder toestemming worden veranderd of gewijzigd met de meerderheid van stemmen uit het bestuur.
 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk is niet aansprakelijk voor schade door: zakkenrollen, diefstal, beroving of door opgelopen lichamelijke letselschade van bezoekers bij alle evenementen van de Stichting Zomerspektakel Maasdijk.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De Stichting Zomerspektakel Maasdijk stemt in met een Nederlandse Rechter in de dichtstbijzijnde Rechtbank van de vestiging waar de Stichting Zomerspektakel Maasdijk zit.
Ons bestuur

Bestuursleden

 • Nieuwe bestuursleden verklaren zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  Bestuursleden die goederen van de Stichting Zomerspektakel Maasdijk in bruikleen hebben dienen hier zorgvuldig mee om te gaan.
 • Wanneer bestuursleden stoppen met hun functie binnen het bestuur verklaren zij zich akkoord om de goederen in goede staat terug te geven aan de voorzitter. Wanneer goederen stuk terug komen dienen de personen waarbij het stuk is gegaan dit te vervangen op eigen kosten. of anders is de persoon de nieuwwaarde aan de Stichting Zomerspektakel Maasdijk verschuldigd.
 • E-mail adressen worden toegekend en kunnen zonder opgaaf van reden worden gewist, verwijderd, of buiten gebruik gesteld worden.
 • Kosten die bestuursleden maken kunnen voor zover deze het voltallige bestuur rechtmatig voorkomt gedeclareerd worden. Indien het bestuur verdeeld is, zal de voorzitter het eindoordeel hebben.
  Indien er gestemd moet worden over een onderwerp of persoon gelden bij de uitslag de meeste stemmen.
Een advertentie plaatsen?

Boekjes, adverteren en bezorging

 • De Stichting Zomerspektakel Maasdijk besteedt ieder jaar veel tijd en aandacht aan haar programma boekje.
 • Het bestuur en de vrijwilligers zoeken actief naar nieuwe adverteerders.
 • Adverteerders hebben verschillende mogelijkheden om te adverteren bij de Stichting Zomerspektakel Maasdijk. Deze mogelijkheden staan op de site en in de digitale advertentieovereenkomst.
 • Prijzen van advertenties worden vooraf vermeld en zijn zonder BTW.
 • De adverteerder dient de advertentieovereenkomst ingevuld en ondertekend aan de Stichting Zomerspektakel Maasdijk te zenden alsmede zijn of haar advertentie juist aan te leveren.